Innowacja kulturalno - medialna 2016/2017 [+sprawozdanie]

Innowacja kulturalno - medialna przewidziana jest dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego rozpoczynającej naukę w roku szkolnym 2016/2017 i obejmuje cały okres kształcenia.

Program nauczania  klasy z rozszerzonym programem edukacji kulturalno – artystycznej realizowany będzie zgodnie z podstawą programową dla przedmiotów: wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie,  historia,  język polski.

 Wdrożenie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie proponowanej innowacji ma na celu przede wszystkim stworzenie  młodzieży szerszego pola do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, a także do rozwoju i odpowiedniego ukierunkowania inicjatyw twórczych młodzieży licealnej zainteresowanej sztuką – bez zewnętrznego faworyzowania którejkolwiek z tych dziedzin.

Program ukierunkowany jest głównie na współczesność (aktualności kulturowe, nowe media, nowe kierunki i tendencje w sztuce). Ma zapewnić młodzieży szerszy niż podstawowy osobisty kontakt z dziełami sztuki (lekcje w galeriach, muzeach, wyjścia na wystawy, wernisaże). Kolejnym zadaniem programu jest uświadomienie uczniom, że współczesna sztuka jest wielodziedzinowa oraz to, że nowe media znajdują swoje coraz bardziej znaczące miejsce w obecnym świecie sztuki. Dzięki programowi uczniowie klasy artystycznej zyskają też więcej przestrzeni dla rozwoju twórczej ekspresji i będą lepiej przygotowani do wrażliwego, ale i świadomego odbioru sztuki, co w przyszłości ułatwi im  podjęcie nauki na dalszym etapie kształcenia w szkołach artystycznych.

Program nauczania w klasie artystycznej z innowacją kulturowo-medialną zostanie uzupełniony w ramach przedmiotów obowiązkowych ścieżkami artystycznymi, wybranymi spośród: historia sztuki, trendy w sztuce współczesnej i reklamie, psychologia i autoprezentacja, dziennikarstwo.

Uzupełnienie będą stanowiły warsztaty: teatralne, fotograficzne, filmowe.

 

  Sprawozdanie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017