Innowacja pedagogiczna - informatyka 2016/2017

Innowacja pedagogiczna - informatyka „Pilotażowe wdrożenie programowani w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach” przewidziana jest dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego rozpoczynającej naukę w roku szkolnym 2016/2017 i obejmuje cały okres kształcenia. Początek pilotażu: 1 września 2016.

 

Główne założenia innowacji to sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej.

 

Celem innowacji między innymi jest:

 • rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów
 • programowanie i rozwiązanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
 • posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa

 

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o program autorski. Mają one rozszerzyć treści z informatyki i rozbudzić ciekawość. Ważnym elementem kształcenia będzie duża korelacja przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki. Na realizację treści zawartych w programie przewiduje się 2 godziny tygodniowo. Zajęcia będą prowadzone w sali informatycznej. Podczas zajęć uczeń będzie miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.

 

Działania szkoły w ramach innowacji nauczania programowania:

 • opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania do zajęć komputerowych,
 • ustanowienia koordynatora projektu w szkole,
 • wybór narzędzi, urządzeń, środowiska informatycznego lub środowisk informatycznych do nauczania programowania,
 • prowadzenie elementów nauczania programowania na regularnych lekcjach informatyki,
 • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółek programistycznych – współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
 • udział nauczycieli szkoły w różnych formach doskonalenia,
 • oferowanie zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych, w tym w szczególności z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego,
 • zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę,
 • formułowanie wniosków do przygotowania podstawy programowej  wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej,
 • tworzenie listy problemów możliwych do rozwiązania przez uczniów ze wsparciem technologii na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 •  udostępnienie materiałów merytorycznych i dydaktyczno-metodycznych w domenie publicznej do wykorzystania przez innych nauczycieli.

 

Dzięki wprowadzonej innowacji nastąpi podniesienie poziomu nie tylko z matematyki ale również z przedmiotów ścisłych. Od przynajmniej dwóch dekad, komputery wywierają ogromny wpływ na zmiany zachodzące w funkcjonowaniu społeczeństw – w gospodarce, w komunikacji i transporcie, w nauce  i edukacji, w życiu osobistym obywateli – a informatyka, jako dziedzina, raz z technologiami, które wspiera, integruje się z niemal wszystkimi innymi dziedzinami i staje się ich nieodłącznym elementem.

Wkraczający w zawodowe i dorosłe życie uczniowie będą przygotowani do podjęcia obowiązków i wyzwań, jakie stawia przed nimi XXI wiek – powinni więc znać podstawowe metody informatyki i umieć stosować je w praktycznych sytuacjach w różnych obszarach zastosowań. Żadna inna dziedzina nie stwarza takich możliwości na przyszłość, jak informatyka , bez względu na obrany kierunek kształcenia i zawodowe zainteresowania uczących się. To w największej mierze dzięki zastosowani informatyki tworzone SA nowe zawody i miejsca pracy.