Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego (08.2016 - 07.2018)

 

 

Projekt „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego

 W szkołach ponadgimazjalnych rozpoczęto realizację projektu "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”. Projekt edukacyjny realizowany jest przez Powiat Tczewski, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1033 uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 92 nauczycieli, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania do dnia zakończenia projektu.

 

W projekcie będą brały udział następujące szkoły:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO. 

W latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 •  zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia u uczniów ,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
 • zakup wyposażenia pracowni.

 

Koszty projektu ogółem: 3 109 944,80 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018

Partnerzy: Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.

W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów naszej szkoły, zajęcia rozwijające umiejętność planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Uczniowie mogą nieodpłatnie skorzystać z zajęć w zakresie:

 1. zajęcia wyrównawcze: (j. angielski, j. niemiecki,  matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia);
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: (j. angielski, j. niemiecki, koło matematyczne, geografia – koło matematyczne, fizyka – koło fizyczne, astronomia biologia – koło biologiczne, warsztaty przyrodnicze,  geografia – koło geograficzne, koło chemiczne,
 3. doradztwo zawodowe: uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do testów osobowościowe-zawodowych oraz godzinną konsultację z doradcą zawodowym.

 

DOKUMENTY: 

  Informacja Starosty (10.08.2017)
  Uchwała nr 105/334/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


  Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciela/nauczycielki
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia/uczennicy


  Formularz zgłoszeniowy do projektu nauczyciela/nauczycielki
  Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy
  Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy – informacje dodatkowe

  Oświadczenie uczestnika projektu nauczyciela/nauczycielki [RPOWP 2014-2020]
  Oświadczenie uczestnika projektu nauczyciela/nauczycielki [CSTWRPO]

  Oświadczenie uczestnika projektu ucznia/uczennicy [RPOWP 2014-2020]
  Oświadczenie uczestnika projektu ucznia/uczennicy [CSTWRPO]

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja:


  Uchwala.nr_205.653.2018 zmieniająca uchwałę nr 105/334/2016

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia/uczennicy

  Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy
  Formularz zgłoszeniowy do projektu ucznia/uczennicy – informacje dodatkowe

  Oświadczenie uczestnika projektu ucznia/uczennicy [RPOWP 2014-2020]
  Oświadczenie uczestnika projektu ucznia/uczennicy [CSTWRPO]

 


Do otwarcia plików PDF wymagana jest aplikacja © Adobe Acrobat Reader DC dostępna tutaj: POBiERZ