Socrates Comenius (10.2010 - 09.2012)

Projekt – Socrates Comenius jest elementem europejskiej edukacji młodzieży. Młodzież uczestnicząca w programie ma możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, ale i stosowania w praktyce informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań. Sposób prowadzenia zajęć w projekcie Comenius umożliwia młodzieży również i wykształcenie w sobie otwartości, umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi i prowadzenia samodzielnej pracy, przekraczanie kanonów szkolnych , a także burzenie szkolnych schematów. Młodzież nabywa więc takie umiejętności, które są bardzo cenione w życiu. Praca nad projektem pozwala także na zaprezentowanie siebie i zdobytej wiedzy oraz poznanie swojego środowiska. Dzięki nowoczesnym technikom komunikowania się i nowoczesnym technologiom gromadzenia informacji zdobywamy cenną wiedzę, która może nam się przydać w przyszłym życiu.


Projekt Socrates Comenius skierowany jest do:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.


Cele Projektu Socrates Comenius:
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
poprawa, pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
wspieranie tworzenia innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

 

Szkoły uczestniczące w projekcie:

 1. Aspero Friskolor AB – B Szwecja Instytucja koordynująca
 2. Necip Fazil Kisakurek – Istambuł, Turcja Partner nr 1
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego – Tczew, Polska Partner nr 2
 4. Vilniaus Vytauto Didziojo gimnazija – Wilno, Litwa Partner nr 3

 

Informacje ogólne o projekcie w latach: 2011 – 2012.
Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Tczewie wyraziło zgodę na przystąpienie W II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie do projektu pn. „Young Entrepreneurs in Cooperation” w ramach Programu Unii Europejskiej SOCRATES – COMENIUS – Partnerskie projekty Szkół.

 

Projekt dotyczy międzynarodowej współpracy młodych przedsiębiorców. Biorą w nim udział cztery szkoły partnerskie ze Szwecji, Turcji, Litwy i Polski. Każdą szkołę reprezentuje czterech uczniów, którzy tworzą cztery grupy międzynarodowe (po jednym uczniu z każdego kraju). Liderem każdej z grup jest osoba z innego kraju, tak więc jest czterech liderów, po jednym z Polski, Szwecji, Litwy i Turcji. Nasz kraj reprezentują uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie Monika Tulula – klasa III a, Paweł Lisowski – klasa II d, Mateusz Głowiński – klasa II e i Julian Turło klasa II f oraz p. Marzenna Pilas i p. Dorota Kościjańczuk.

 

Ideą projektu jest budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy biznesowej wśród młodych Europejczyków. Unia Europejska promuje rozwój przedsiębiorczości jako warunku rozwoju handlu międzynarodowego. Współpraca uczniów z partnerskich szkół średnich pozwoli im zdobyć różnorodne umiejętności biznesowe, wzmocni ich wiarę we własne siły oraz pozwoli na wymianę doświadczeń. Będzie to też okazja do poznania różnic międzykulturowych. W ramach projektu przeprowadzane będą symulacje i konkursy, stworzony zostanie plan biznesowy i narzędzia komunikacji i współpracy.

 

Projekt trwa przez 2 lata (od października 2010 roku do września 2012 roku) i w tym okresie uczniowie mają możliwość kilkakrotnego odwiedzenia wcześniej wspomnianych krajów oraz, dzięki tym wizytom mogą rozwijać takie umiejętności jak: pewność siebie w rozmowach interpersonalnych, które odbywają się w języku angielskim, a więc w języku projektu, a także polepszyć swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości młodego człowieka, czy tez stworzenie swojego małego biznesu.