Kosmiczna Edukacja (01.2011-04.2012)

   

ProjektKosmiczna Edukacja” jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dwóch tczewskich liceach ogólnokształcących: II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej‐Curie od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

 

Wartość realizowanego projektu to 531 246,00 zł.

 

W projekcie bierze udział 120 uczniów, po 60 uczniów, w tym 35 uczennic z obu liceów. Projekt jest skierowany tylko do uczniów z terenów wiejskich i ma na celu wyrównanie dysproporcji, jakie występują pomiędzy uczniami ze wsi i z miast. W szczególności projekt adresowany jest do uczniów z klas o profilach ścisłych. Zakłada on kompleksową pomoc uczniom, ponieważ wspiera zarówno uzdolnionych jak i tych, którzy mają z nauką problemy poprzez zajęcia wyrównawcze z matematyki. W ramach „Kosmicznej Edukacji” zaplanowano szereg prelekcji i wykładów naukowych ﴾na terenie placówki oświatowej﴿, m.in. zastosowanie matematyki w finansach i ubezpieczeniach, astrofizyka, zajęcia międzyplanetarne, chemia w życiu codziennym czy warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy blok odpowiada jednej planecie Układu Słonecznego – stąd nazwa „Kosmiczna Edukacja”. Młodzież w ramach kół zainteresowań uczy się m.in. obsługi kalkulatorów graficznych, poznaje elementy kryminalistyki, przeprowadza szereg doświadczeń chemicznych i prowadzi obserwacje astronomiczne. W ramach projektu zaplanowano również szereg wyjazdów tematycznych do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, gdzie uczniowie zapoznają się z badaniami z dziedziny fizyki subatomowej ﴾fizyka cząstek elementarnych i jądrowa fizyka plazmy gorącej itp.﴿ i stosowaniem metod fizyki jądrowej w rozmaitych gałęziach gospodarki i nauki ﴾zwłaszcza w medycynie﴿. Przewiduje się także wyjazd na Bałtycki Festiwal Nauki w Gdańsku, do Parku Miniatur w Inwałdzie oraz do Explora Parku w Wałbrzychu. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 5-dniowej Zielonej Szkole. Program Zielonej Szkoły to m.in. warsztaty fizyczno‐chemiczne z elementami ekologii, obserwacja zjawisk przyrody, ruchu Ziemi, obserwacja nieba, poznawanie przyrody, zwiedzanie zabytków, zajęcia etnograficzne, zajęcia z mapą i kompasem. Odbędzie się również Błękitna Szkoła. Program warsztatów morskich dotyczyć będzie ekologii morza i jego strefy przybrzeżnej. W ramach warsztatów odbędą się prelekcje, seminaria, filmy, zajęcia w terenie, zwiedzanie Fokarium, rejs wodolotem. Dzięki projektowi uczniowie odwiedzą również Planetaria ﴾Toruń i Gdynia﴿. W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt laboratoryjny, teleskopy, laptopy, projektor, ekrany oraz kamery.


Uczniowie mają także możliwość uzupełnić swoją wiedzę z matematyki na zajęciach wyrównawczych z tego przedmiotu. Celem jest wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki. Zajęcia odbywają się w dwóch kilkunastoosobowych grupach prowadzonych przez panią Annę Walerowicz ‐ nauczycielkę II LO.

Podsumowaniem zajęć będzie Turniej Szkół, który będzie miał charakter konferencji podsumowującej projekt. 120 uczestników Turnieju zaprezentuje swoją wiedzę nabytą w czasie całego projektu.

 

Koordynatorem projektu „Kosmiczna Edukacja” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego jest pani wicedyrektor Dorota Kościjańczuk.

Projekt Kosmiczna Edukacja (01.2011-04.2012)